KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Līguma versijas datums 27.11.2018.

Versija 2.27

Šajos Vispārīgajos noteikumos lietotie termini:

Aizdevēja konts

Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Speciālajos noteikumos, Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā;

Aizdevējs

Akciju sabiedrība „4finance”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-8, Rīga, Latvija, LV-1046;

Aizņēmēja konts

Uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja kontā, no kura ir veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa. Ja Aizņēmējs reģistrācijas beigās savu identifikācijas procesu veic ar E-identifikāciju, tad par Aizņēmēja kontu tiek uzskatīts tas uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtais norēķinu konts, kuru Aizņēmējs ir norādījis Lietotāja kontā reģistrācijas laikā pirms E-identifikācijas veikšanas;

Aizņēmēja reģistrācijas komisija

Komisijas maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 2.4.p. Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājas lapā. Šie noteikumi neattiecas Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā;

Aizņēmējs

Līguma Vispārīgo noteikumu 2.10.p. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo Līgumu kā aizņēmējs, kas norādīts Līguma Speciālajos noteikumos. Daļā par fizisko personu datu apstrādi par Aizņēmēju šajā līguma noteikumos ir uzskatāma jebkura fiziska persona, kas www.smscredit.lv mājas lapā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam ir izteikusi piekrišanu savu personas datu apstrādei un veikusi Aizņēmēja reģistrācijas komisijas pārskatījumu uz Aizdevēja kontu, arī tajos gadījumos, kad šai personai nav izsniegta kredītlīnijas summa;

Aizņēmēja mobilā telefona numurs

Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs, par kuru Aizņēmējs informējis Aizdevēju;

Atlaide

Aizdevēja piemērota atlaide un/vai atvieglojumi Kredītlīnijas limita izsniegšanas komisijai un/vai Pagarināšanas komisijai, vai citām ar kredītu saistītām izmaksām. Aizdevējam ir tiesības izvietot paziņojumu par Atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja kontā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Aizdevējam ir tiesības anulēt piešķirto atlaidi Līgumā noteiktajā kārtībā;

Atmaksājamā summa

Naudas līdzekļi, kas sastāv no izmaksātās Kredītlīnijas summas un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas, ko saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam

E-identifikācija

Elektroniska Aizņēmēja identifikācija Aizdevēja Mājas lapā, izmantojot Aizņēmēja bankas datu pārraides tiešsaisti Aizdevēja Mājas lapā ar Aizņēmēja bankas internetbanku;

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs;

GPL (Gada procentu likme)

Saskaņā ar MK noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā gada procentu likme, t.i., Kredītlīnijas limita kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas. Gada procentu likme tiek norādīta Līguma Speciālajos noteikumos un tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi;

Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits

Saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 4.2. punktu Aizdevēja vienpusēji noteikts limits, kas Aizņēmējam pieejams izmaksai Kredītlīnijas summu veidā no kopēja Kredītlīnijas limita;

Kredītlīnijas limits

Aizņēmējam piedāvātā kopējā pieejamā naudas summa, kas norādīta Speciālajos noteikumos, kura Līguma darbības laikā, Aizņēmējam izpildot Līguma noteikumus, pa daļām tiek izmaksāta Aizņēmējam;

Kredītlīnijas summa

Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru tas vēl nav atmaksājis Aizdevējam;

Kredītlīnijas summas atmaksas datums

Termiņa pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu ir jāveic Kredītlīnijas summas atmaksas un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas maksājums;

Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājums

Pēc Pieprasījuma par Kredītlīnijas summas izsniegšanu apstiprināšanas Aizdevēja sagatavots dokuments, kurā norādīts izsniegtās Kredītlīnijas summas apmērs, Kredītlīnijas summas lietošanas komisija, kā arī Termiņš, un kuru pēc Kredītlīnijas summas izsniegšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;

 

 

Kredītlīnijas summas lietošanas komisija

Komisijas maksa, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par attiecīgās Kredītlīnijas summas izsniegšanu un lietošanu, kuras apmērs tiek noteikts atbilstoši Kredītlīnijas summas lietošanas Termiņam, un kuras apmērs tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā;

Kopējā atmaksājamā summa

Saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido kopējā Kredītlīnijas limita summa un visas izmaksas, tai skaitā Kredītlīnijas limita lietošanas komisija, kas Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu un kas aprēķināta, izmantojot Pieņēmumus;

Lietotāja konts

Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā;

Līgums

Šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums, kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem, un kura neatņemamu sastāvdaļu veido Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājums;

Mājas lapa

Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.smscredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja kontu;

MK Noteikumi

Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;

Parole

Aizņēmēja reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti, iesniedzot Pieprasījumu Lietotāja kontā, vai arī iesniedzot Pieprasījumu no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai Trešajai personai;

Pagarināšana

Izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšana no 1 līdz 30 kalendārām dienām no pēdējā līdz Pagarināšanai noteiktā Kredītlīnijas summas atmaksas datuma, samaksājot Pagarināšanas komisiju saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 8.p.;

Pagarināšanas komisija

Aizdevēja piedāvāta, Aizņēmēja apstiprināta un Mājas lapā un Lietotāja kontā norādīta Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanas komisija, ko Aizņēmējs pārskaita uz Aizdevēja kontu, lai saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 8.p. pagarinātu Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu no 1 līdz 30 kalendāra dienām;

Patiesā labuma guvējs

Fiziskā persona, kuras labā, interesēs tiek noslēgts Līgums, un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks);

Politiski nozīmīga persona

Persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

Persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa;

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā;

Pieņēmumi

Maksimālais Kredītlīnijas limits tiek izņemts uzreiz, katru mēnesi pilnā apjomā tiek atmaksāts kopā ar komisiju un atkal nekavējoties tiek izmantots pilnā apjomā. Divpadsmitā mēneša beigās izmantotais Kredītlīnijas limits tiek atmaksāts un vairs netiek izmantots;

Pieprasījums

Līguma Vispārīgo noteikumu 2. sadaļā noteiktajā kārtībā Aizņēmēja iesniegts pieprasījums Aizdevējam Kredītlīnijas summas izmaksai;

Puse/s

Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā;

Rēķins

Aizdevēja sagatavots rēķins Kredītlīnijas summas atmaksai, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas u.c. no Līguma izrietošo maksājumu samaksai;

Speciālie noteikumi

Līguma speciālie noteikumi, kuros ietverta informācija par Aizņēmēju, Kredītlīnijas limita kopējo summu, GPL un Kopējo atmaksājamo summu.

Termiņš

Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš, kuram iestājoties, Aizņēmējam ir pienākums veikt Kredītlīnijas summas atmaksu un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas samaksu, kurš tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā un Rēķinā par attiecīgās Kredītlīnijas summas izsniegšanu;

Trešā persona

Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

Vispārīgie noteikumi

Šie Līguma vispārīgie noteikumi redakcijā, kāda ir nosūtīta Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi;

 1. Līguma noslēgšana

1.1. Noslēdzot šo Līgumu, Puses vienojas par Kredītlīnijas limitu, kuru Aizdevējs piešķir Aizņēmējam. Līguma darbības laikā pēc atbilstoša Aizņēmēja Pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Kredītlīnijas summas Kredītlīnijas limita ietvaros, ja Aizņēmējs ir izpildījis Līguma 4.4. punktā ietvertos nosacījumus.

1.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem.

1.3. Šī Līguma Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa (E-identifikācijas gadījumā – Aizņēmēja veikta E-identifikācija Aizdevēja Mājas lapā) apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt, ka pirmajā Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kas Aizņēmējam tiks nosūtīts pēc Līguma spēkā stāšanās, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā, var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.

1.4. Par Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru un Termiņu Puses vienojas atsevišķi pie katras Kredītlīnijas summas izsniegšanas, balstoties uz Aizņēmēja Pieprasījumā sniegto informāciju, kuru Aizdevējs apstiprina Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kas tiek nosūtīts uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pastu.

1.5. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu. Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

1.6. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu.

1.7. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts AS “4finance” datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums divu nedēļu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.

 1. Reģistrācija un Kredītlīnijas summas Pieprasījums

2.1. Lai pieteiktos uz Līguma noslēgšanu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda Paroli, ar kuras palīdzību Aizņēmējs turpmāk pēc reģistrācijas, iesniedzot Pieprasījumus Kredītlīnijas summu izmaksai Vispārīgajos noteikumos norādītajā kārtībā, apliecinās savu identitāti.

2.2. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu reģistrēt Aizņēmēju.

2.3. Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz reģistrācijas laikā un Lietotāja kontā noradīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma Vispārīgos noteikumus un Speciālos noteikumus.

2.4. Lai pabeigtu reģistrāciju Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma mērķi saskaņā ar Aizdevēja norādījumiem Mājas lapā. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam.

2.5. Lietotāja konts tiek aktivizēts pēc tam, kad Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju (Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā), un Aizņēmējs reģistrācijas laikā ievada Mājas lapā Paroli.

2.6. Pēc Aizņēmēja veiksmīgas reģistrācijas Mājas lapā, kā arī Līguma noslēgšanas, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Pieprasījumu jebkurā no tālāk minētajiem veidiem:

2.6.1. No Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura nosūta Pieprasījumu mobilā tālruņa īsziņas (SMS) veidā Aizdevējam uz šādu tālruņa numuru: 157. Pieprasījumā Aizņēmējs drukātiem latīņu burtiem norāda šādus datus šādā kārtībā, atdalot tos vienu no otra ar atstarpi:

(a) Atslēgas vārdu EUR;

(b) Kredītlīnijas summu (ciparos un Euro valūtā);

(c) Termiņu dienās;

(d) Paroli;

Piemērs: EUR 100 14 pipars007

2.6.2. Iesniedz Pieprasījumu, zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Iesniedzot Pieprasījumu, zvanīt iespējams arī ne no reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura;

2.6.3. Aizpilda Pieprasījumu Mājas lapā Lietotāja kontā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru un Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu.

2.7. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādnieku datu bāzēs vai datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju un tā ienākumu un izdevumu attiecība ir atbilstoša no šī Līguma izrietošo saistību izpildei.

2.8. Pabeidzot reģistrāciju Mājas lapā, kā arī iesniedzot Pieprasījumu Kredītlīnijas summas izsniegšanai, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

2.9. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.

2.10. Lai reģistrētos Mājas lapā, noslēgtu Līgumu, kā arī pieprasītu Kredītlīnijas summu izsniegšanu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.10.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

2.10.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 80 gadiem;

2.10.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā, un Aizņēmējs nodokļu likumos tiek uzskatīts par rezidentu;

2.10.4. Aizņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru, t.sk., tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.10.5. Līguma noslēgšanas un Pieprasījuma nosūtīšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.

2.11. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir šī Līguma Patiesais labuma guvējs, kas nozīmē, ka naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un šis Līgums netiek slēgts jebkādas citas fiziskas vai juridiskas personas interesēs.

2.12. Gadījumā, ja mainās 2.11. punktā noteiktais, Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@smscredit.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.Paziņojumā tiek ietverta šāda informācija par patiesā labuma guvēju:

2.12.1. par rezidentu — vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.12.2. par nerezidentu — vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.12.3. informācija par patiesā labuma guvēja veiktajiem darījumiem, saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

2.12.4. informācija par to, vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.

2.13. Aizņēmējam ir pienākums informēt Aizdevēju gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no Aizņēmēja ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu personu. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā elektroniski paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@smscredit.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.

2.14. Ja Aizņēmējs vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un tās mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz likumā noteikto apmēru, šādā gadījumā Patiesā labuma guvēja identifikācija tiek veikta Aizņēmējam vai Patiesā labuma guvējam ierodoties klātienē.

 1. Lēmums par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas summu izmaksu

3.1. Aizdevējs pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas līguma noslēgšanu pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Aizņēmēja maksātspējas izvērtējumu. Atbilstoši Aizdevēja pieņemtajam lēmumam, Aizņēmējam Līguma 2.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek nosūtīti Līguma Vispārīgie un Speciālie noteikumi, kuros ietverts piedāvājums Līguma noslēgšanai un kuru Aizņēmējs apstiprina, pabeidzot reģistrāciju Līguma 2.4. punktā noteiktajā kārtībā.

3.2. Aizdevējs pieņem lēmumu par Kredītlīnijas summas izsniegšanu un informē par to Aizņēmēju atkarībā no Pieprasījuma iesniegšanas veida Aizņēmējam.

3.3. Ja Pieprasījums ir aizpildīts un iesniegts Aizdevējam īsziņas (SMS) veidā Vispārīgo noteikumu 2.6.1.p. norādītajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Pieprasījumu un to, vai Aizņēmējs ir izpildījis Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus Kredītlīnijas summu izmaksai, Aizdevējs izmantojot balss telefonlīniju informē Aizņēmēju par piedāvājumu, norādot šādu informāciju:

3.3.1. Kredītlīnijas summas apmērs;

3.3.2. Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs;

3.3.3. Atmaksājamā summa.

3.4. Kredītlīnijas summas saņemšanai pēc Vispārīgo noteikumu 3.3.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs no Aizņēmēja Lietotāja kontā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura kā apstiprinājumu Aizdevēja piedāvājumam nosūta Aizdevējam īsziņas (SMS) veidā drukātiem latīņu burtiem atslēgas vārdu EUR OK un Lietotāja konta paroli, atdalot to vienu no otras ar atstarpi.

3.5. Ja Pieprasījums tiek iesniegts, Aizņēmējam izmantojot balss telefoniju Vispārīgo noteikumu 2.6.2.p. norādītajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Kredītlīnijas limita pieprasījumu un to, vai Aizņēmējs ir izpildījis Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus Kredītlīnijas summu izmaksai, Aizdevējs, izmantojot balss telefoniju, informē Aizņēmēju par piedāvājumu, norādot Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3.1. – 3.3.3. punktā noteikto informāciju.

3.6. Kredītlīnijas summas saņemšanai pēc Vispārīgo noteikumu 3.5.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs, izmantojot balss telefoniju, apstiprina Aizdevēja piedāvājumu.

3.7. Ja Pieprasījums ir aizpildīts un iesniegts Aizdevējam Mājas lapā Lietotāja kontā Vispārīgo noteikumu 2.6.3.p. norādītajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Kredītlīnijas limita pieprasījumu un to, vai Aizņēmējs ir izpildījis Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus Kredītlīnijas summu izmaksai, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontu informāciju par piedāvājumu, norādot Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3.1. – 3.3.3. punktā noteikto informāciju.

3.8. Kredītlīnijas summas saņemšanai pēc Vispārīgo noteikumu 3.7.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs Lietotāja kontā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu.

3.9. Nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis Vispārīgo noteikumu 3.4.p. vai 3.6.p. vai 3.8.p. minēto Aizņēmēja apstiprinājumu, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam īsziņas (SMS) veidā lēmumu par izsniegtās Kredītlīnijas summas apmēru uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto Aizņēmēja mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru (3.4.p. gadījumā) vai paziņo par to Aizņēmējam, izmantojot balss telefoniju (3.6.p. gadījumā), vai nosūta Aizņēmējam lēmumu par minēto uz Aizņēmēja Lietotāja kontu (3.8.p. gadījumā).

 1. Kredītlīnijas izsniegšanas kārtība

4.1. Pamatojoties uz Aizņēmēja Pieprasījumu par Kredītlīnijas summas izmaksu, Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.

4.2. Aizdevējam Līguma darbības laikā ir tiesības Kredītlīnijas limita ietvaros noteikt (t.sk. paaugstināt vai pazemināt iepriekš noteikto) Aizņēmējam Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu, ņemot vērā Aizņēmēja kredītvēsturi, sadarbības ilgumu ar Aizdevēju, t.sk., savlaicīgi atmaksāto Kredītlīnijas summu skaitu un kopējo summu, kā arī izvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu.

4.3. Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu pēc tam, kad Līgums ir stājies spēkā atbilstoši Līguma 1.2. punktam.

4.4. Pēc Līguma noslēgšanas Aizņēmējam ir tiesības Kredītlīnijas limita kopējās summas ietvaros pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu attiecīgā Pieprasījuma iesniegšanas brīdī un izpildot šādus nosacījumus:

4.4.1. pieprasot Kredītlīnijas summu atkārtoti Izmaksai pieejamā Kredītlīnijas limita ietvaros, no jauna izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš nepārsniedz iepriekš izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu;

4.4.2. ja Aizņēmējam Kredītlīnijas summu veidā izmaksāts viss Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits, uz jaunu Kredītlīnijas summas izmaksu tas var pieteikties pēc tam, kad atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredītlīnijas summa, vai arī Aizdevējs palielinājis Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu.

4.5. Aizdevējam ir tiesības atteikt izmaksāt atsevišķas Kredītlīnijas summas šādos gadījumos:

4.5.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 10.2. apakšpunktos minētajos gadījumos;

4.5.2. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;

4.5.3. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus;

4.5.4. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos un/ vai Speciālajos noteikumos.

4.6. Gadījumā, ja Aizdevējs ir izmantojis tiesības atteikt atsevišķu Kredītlīnijas summu izmaksu Aizņēmējam, tas Aizņēmējam neliedz tiesības atkārtoti pieprasīt Kredītlīnijas summas izsniegšanu pēc tam, kad tas novērsis iemeslus, kas bijuši Aizdevēja 4.5. punktā minētā atteikuma pamatā.

4.7. Līguma darbības laikā, pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtējuma veikšanas, Aizdevējs var palielināt kopējo piešķirtā Kredītlīnijas limita summu, piedāvājot Aizņēmējam jaunus Speciālos noteikumus, kuri stājas spēkā pēc tam, kad Aizdevējs tos ir piedāvājis un Aizņēmējs ir apstiprinājis Līguma 14. sadaļā noteiktajā kārtībā.

4.8. Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts tikai laikā no pulksten 08:00 līdz 23:00. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā.

 1. Atteikuma tiesības

5.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī uz Aizņēmēja Lietotāja kontā reģistrēto e-pasta adresi.

5.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

5.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

5.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.2.3. Dokumenta nosaukums „iesniegums”;

5.2.4. Paziņojumu par Kredītlīnijas summas pirmstermiņa atmaksu un atkāpšanos no Līguma, kurš stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju;

5.2.5. Iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

5.2.6. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

5.3. Ja Aizņēmējs izmanto Līguma Vispārīgo noteikumu 5.1.p. paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, bet, ja kredīta atmaksas termiņš ir mazāks par 30 dienām, tad līdz atmaksas termiņa dienai, atmaksāt Aizdevējam Atmaksājamo summu, t.sk. izsniegto Kredītlīnijas summu un Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju, kas tiek aprēķināta par faktisko Kredītlīnijas limita lietošanas laiku.

5.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Atmaksājamās summas samaksu Aizdevējam.

 1. Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas un Pagarināšanas komisijas apmērs

6.1. Aizņēmējs maksā Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju tikai par tam Kredītlīnijas līgumā noteiktajā kārtībā izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs tiek noteikts katrai Kredītlīnijas summai atsevišķi, atbilstoši Mājas lapā un Lietotāja kontā norādītajai informācijai. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu, tās lietošanas termiņu, kā arī Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru tiek iekļauta Rēķinā un tiek nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu.

6.2. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Pagarināšanas komisiju saskaņā ar Rēķinā norādītu apmēru, Līguma 8. sadaļā noteiktajā kārtībā.

6.3. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt jebkuras Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisiju, un/vai Pagarināšanas komisiju vai citas ar kredītu saistītās izmaksas.

6.4. Ja Aizņēmējs kavē Kredītlīnijas summas atmaksu, Aizdevējs ir tiesīgs anulēt piešķirto atlaidi un pieprasīt atmaksāt Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju un aprēķināt nokavējuma procentus tādā apmērā, kāds tas būtu, ja atlaide netiktu piešķirta.

 1. Kredītlīnijas summas atmaksa un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas samaksa

7.1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredītlīnijas summas, kā arī maksā Kredītlīnijas summu lietošanas komisiju. Termiņš, Kredītlīnijas summas apmērs un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kā arī Aizdevēja izstādītajā Rēķinā. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir izmantojis Līguma 4.4. punktā paredzētās tiesības pieprasīt atkārtotu Kredītlīnijas summas izmaksu iepriekšējās Kredītlīnijas summas lietošanas Termiņā, tad šī no jauna izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jau izsniegtajai Kredītlīnijas summai un par kopējo summu tiek sagatavots aktualizēts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājums.

7.2. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto Aizņēmēja faktiskās dzīves vietas adresi vienkāršā pasta sūtījuma veidā un/vai e-pasta adresi un/vai nosūta uz Aizņēmēja Lietotāju kontu Mājas lapā, savlaicīgi pirms Kredītlīnijas summas atmaksas datuma.

7.3. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtais Rēķins ir tikai informatīva rakstura un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Kredītlīnijas summas atmaksas datumā saskaņā ar Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā norādīto informāciju.

7.4. No Līguma izrietošo maksājumu izpilde tiek veikta Kredītlīnijas valūtā. Ja kāda no Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Kredītlīnijas valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Kredītlīnijas valūtu. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Kredītlīnijas valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu, veicot Kredītlīnijas summas atmaksu, tiek pārskaitīts maksājums, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums.

7.5. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu.

7.6. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā.

7.7. Aktuālā informācija par Kredītlīnijas summas atmaksu, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas un/vai Pagarināšanas komisijas samaksu, aprēķinātajām nokavējuma procentu un līgumsodu summām un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā Mājas lapā.

7.8. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Kredītlīnijas summas izsniegšanas datumu.

7.9. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja maksājums tiek identificēts uz Aizņēmēja iesniegumā sniegtās informācijas pamata, jau aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti.

7.10. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā – sākotnēji tiek dzēsta vēl nenomaksātā kredītlīnijas lietošanas komisija, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

7.11. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Kredītlīnijas summu pilnībā vai daļēji pirms Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa notecējuma, ar proporcionāli samazinātu komisijas maksu, iesniedzot par to attiecīgu rakstisku iesniegumu (t.sk. e-pasta formātā) Aizdevējam 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Saņemot paziņojumu par Aizņēmēja vēlmi atmaksāt Kredītlīnijas summu pirms termiņa, Aizdevējs nekavējoties sagatavo un nosūta Aizņēmējam rēķinu Vispārējo noteikumu 7.2. un 7.3. punktos norādītajā kārtībā, norādot tajā attiecīgi pārrēķināto komisijas maksu.

7.12. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Ja Aizdevējs pēc mutiskas vai rakstiskas vienošanās ar Aizņēmēju sagatavo saistību izpildes atmaksas grafiku, saskaņā ar kuru Aizņēmējam jāveic saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos, tad Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos jāmaksā administrēšanas maksu par katru grafika maksājumu tādā apmērā, kāds tiek norādīts Aizdevēja piedāvājumā. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā.

7.13. Ja Aizdevējs un Aizņēmējs ir vienojušies par parāda atmaksu pēc sagatavotā parāda atmaksas grafika saskaņā ar šī Līguma 7.12.punktu, tad Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā — sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi, kuros sākotnēji tiek dzēsta kredītlīnijas lietošanas komisija, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

7.14. Ja Aizņēmējam tiek izveidots atmaksas grafiks atbilstoši 7.12. punktā noteiktai kārtībai, Aizņēmējam ir tiesības mainīt atmaksas grafika datumu:

7.14.1. nākamajam neatmaksātajam grafika maksājumam, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 1% apmērā no atmaksas grafikā norādītās kārtējās maksājumā atmaksājamās Kredītlīnijas summas par katru faktiski atlikto dienu, kuras atmaksa ir jāveic datumā, kas tiek mainīts;

7.14.2. visiem grafika maksājumiem, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 3% apmērā no atlikušās neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

7.15. Ja Aizņēmējs ieskaita Aizdevēja kontā lielāku naudas summu, nekā Aizdevējam ir pienākums maksāt atbilstoši Līgumā noteiktajam saistību apmēram, tādējādi veidojot pārmaksu, Aizdevējs paziņo Aizņēmējam par iepriekšminēto faktu, nosūtot paziņojumu uz Aizņēmēja reģistrēto elektroniskā pasta adresi ar aicinājumu uzrakstīt iesniegumu par pārmaksas atgriešanu. Atgriežot pārmaksu, Aizdevējam ir tiesības ieturēt tādu naudas summu, kas ir vienāda ar bankas komisiju par maksājuma veikšanu un izmaksām, kas saistītas ar pārmaksātās naudas administrēšanu.

 1. Kredītlīnijas summas atmaksas Termiņš un Termiņa pagarināšana

8.1. Par Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu Puses vienojas katru reizi atsevišķi pie attiecīgas Kredītlīnijas summas izmaksas pieprasīšanas, Termiņu nosakot tikai izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Vienošanās par Termiņu notiek, Aizņēmējam iesniedzot Pieprasījumu un Aizdevējam to apstiprinot Līguma 2. un 3. sadaļā noteiktajā kārtībā. Termiņš tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā. Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Aizņēmējs ir saņēmis attiecīgo Kredītlīnijas summu.

8.2. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Pagarināšanu.

8.3. Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Pagarināšanas komisijas maksājumu, pārskaitot to uz Aizdevēja kontu. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka maksājuma mērķis ir „Kredītlīnijas summas nr. (norādīt rēķina numuru) termiņa pagarināšana”. Pēc Pagarināšanas komisijas saņemšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam paziņojumu īsziņas (SMS) veidā par Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu uz reģistrācijas brīdī norādīto Aizņēmēja mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai izvietojot paziņojumu par Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu Lietotāja kontā. Ja Aizdevējs akceptējis Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu, Aizņēmēja veiktais maksājums tiek novirzīts uz Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Kredītlīnijas summas lietošanas Termiņa Pagarināšanu. Ja Aizdevējs ir atteicis Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu, ienākošais maksājums tiek izlietots Līguma 7.10. punktā norādītajā kārtībā.

8.4. Veicot Pagarināšanas komisijas maksājumu, Aizņēmējs atkārtoti sniedz Līguma Vispārīgo noteikumu 2.8., 2.9. un 2.10.p. minētos apliecinājumus.

8.5. Ņemot vērā Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtējumu, Aizdevējam ir tiesības vienpusēji ierobežot Pagarināšanas reižu skaitu, automātiski izveidojot Aizņēmēja saistību atmaksas grafiku uz termiņu, kas nav mazāks kā divi mēneši. Aizņēmējam ir pienākums savas saistības atmaksāt pa daļām proporcionāli atmaksas grafika termiņam, kā arī procentu un pamatsummas apmēram ne retāk kā reizi mēnesī atbilstoši Aizdevēja sagatavotajam Aizņēmēja saistību atmaksas grafikam, kas Aizņēmējam tā sagatavošanas dienā tiek nosūtīts uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Kredīta kopējās izmaksas patērētājam atmaksas šāda grafika ietvaros nepārsniedz 0,25% dienā no atlikušo saistību apmēra.

 1. Pušu tiesības un pienākumi

9.1. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai mainās jebkura cita Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Aizņēmējam ir pienākums veikt Lietotāja kontā izmaiņas un ievadīt Lietotāja kontā aktuālo informāciju. Aizdevējs ir atbrīvots no atbildības par Kredītlīnijas summas izmaksu uz nepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, ja Aizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta rekvizītu maiņu.

9.2. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (t.sk., Lietotāja konta lietotāja vārds un Parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas

9.3 Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

9.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.

9.5. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru, Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7.00 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju.

9.6. Informāciju par saskaņā ar šo līgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (maksājumu izraksts) un izziņu par to, ka saistības ir izpildītas, Aizdevējs sagatavo un sniedz Aizņēmējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar izziņas sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu izziņu.

9.7. Aizņēmējam ir tiesības izlietot viņam izsniegto kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem un mērķiem. Kredītlīnijas summa izlietojama tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums nav noteikts starptautiskajos vai nacionālajos tiesību aktos, kredītlīnijas summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.

9.8. Aizņēmēja Kredītlīnijas līgumā noteikto saistību izpildes kavējuma gadījumā, Aizdevējam ir tiesības piemērot un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevums saistībā ar parāda atgūšanai veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmēju labprātīgi izpildīt Kredītlīnijas līgumā noteiktās saistības. Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētās datubāzes katru pārbaudi Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 5.00 EUR; par Aizdevēja katras īsziņas sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra zvana veikšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra elektroniskā pasta sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR.

9.9. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt dokumenta kopiju, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, rakstveida vai elektroniskā formā, Aizdevējs izsniedz pieprasīto dokumentu ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar dokumenta sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7.00 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju.

9.10. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros.

 1. Atbildība

10.1. Ja Aizņēmējs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Aizdevējam ir šādas tiesības:

10.1.1. Piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus ne vairāk kā 0.65% apmērā no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu. Kopējais aprēķinātais nokavējuma procentu apmērs nepārsniedz pamatsummu vairāk par 36% virs aizņēmuma likmes gadā. Aizdevējam ir pienākums piemērot mazāku nokavējuma procentu likmi atbilstoši normatīvajos aktos par patērētāju kreditēšanu noteiktajai kārtībai;

10.1.2. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs;

10.1.3. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 11.punktā minētās Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, iepriekš to saskaņojot ar Aizņēmēju.

10.2. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt Aizņēmējam Kredītlīnijas summu un citu no Līguma izrietošo maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

10.2.1. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;

10.2.2. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no sekojošiem Līguma Vispārīgo noteikumu punktiem: 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 9.2.;

10.2.3. tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredītlīnijas summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta piedziņas darbības;

10.2.4. Ir spēkā stājies tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

10.3. Aizdevējam izmantojot Līguma 10.2.1. – 10.2.4. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. nokavējuma procentus, līgumsodus Līgumā noteiktajos gadījumos.

10.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

10.5. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai mobilā tālruņa īsziņas (SMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

 

 1. Aizņēmēja datu apstrāde

11.1. Aizdevējs, saņemot Aizņēmēja pieteikumu Kredītlīnijas summas piešķiršanai, veic Aizņēmēja personas datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu, atskaņošanu u.c.) atbilstoši turpmāk minētajiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Personas datu apstrādes mērķis Apstrādājamie personas dati
Aizņēmējs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Lai piedāvātu atlaides, īpašos piedāvājumus un vērtīgu informāciju no Aizdevēja un tās grupā ietilpstošajām sabiedrībām. Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese).

 

 

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Aizņēmējs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Aizņēmēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Lai veiktu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par Kredītlīnijas summas izsniegšanu, kas sevī ietver Aizņēmēja identifikāciju un  spējas atmaksāt kredītu (kredītspējas) izvērtēšanu.

 

 

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, vecums, pase, personas apliecība, dzimums, telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Finanšu dati (Aizņēmēja ienākumi, izdevumi, bankas konta numurs);

Nodarbinātības dati (Aizņēmēja amats, profesija);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja Kredītlīnijas limits/ Kredītlīnijas summa, spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju, kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, Aizņēmēja uzņemtās saistības pret citiem kreditoriem).

 

Apstrāde nepieciešama Aizdevējam likumā noteikto pienākumu veikšanai. Apstrādes pienākums noteikts Aizdevējam saistošajos tiesību aktos, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Arhīva likumā, likumā «Par nodokļiem un nodevām» u.c. Likumā noteikto datu apstrāde notiek tikai un vienīgi likumā noteiktā apjomā, kurš noteikts tiesību akta tekstā.
Apstrāde ir nepieciešama lai realizētu Aizdevēja likumiskās intereses. Veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu un Aizņēmēja sūdzību izskatīšanu, par Aizdevēja darbinieka apkalpošanas servisa kvalitāti. Identifikācijas dati (telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts)

 

 

 

 

Aizņēmēja līgumisko saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa. Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs).

Nodrošināt dokumentu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs).

Nodrošināt citiem Aizņēmēja esošiem vai nākotnē iespējamajiem kreditoriem viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar Aizņēmēja kredītinformāciju (kredītvēsturi). Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju (maksāšanas disciplīna), kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums).

 

11.2. Lai veiktu Līguma 11.1. punktā minēto datu apstrādi noteiktā mērķa sasniegšanai, Aizdevējs ir tiesīgs nodot un saņemt personas datus no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tai skaitā, bet ne tikai:

11.2.1. Aizdevēja grupā ietilpstošajām sabiedrībām Latvijā un citās valstīs;

11.2.2. Iedzīvotāju reģistrs;

11.2.3. Latvijas Bankas Kredītu reģistrs;

11.2.4. Valsts ieņēmumu dienests;

11.2.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

11.2.6. Valsts reģionālā attīstības aģentūra;

11.2.7. SIA „Paus Konsults”, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670;

11.2.8. SIA „Creditreform Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604;

11.2.9. SIA “Lindorff Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40203088409;

11.2.10. SIA „Julianus Inkasso Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522;

11.2.11. SIA ”Gelvora” vienotais reģistrācijas numurs 40103837691;

11.2.12. SIA “Melnā lapa”, vienotais reģistrācijas numurus 40103299624;

11.2.13. SIA “Creditinfo Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40103239517;

11.2.14. SIA “CREFO Rating”, vienotais reģistrācijas numurs 40003807493;

11.2.15. AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas numurs 40103947718;

11.2.16. AS “Kredītinformācijas birojs”, reģistrācijas numurs 40103673493;

11.2.17. jebkurš zvērināts advokāts pēc Aizdevēja izvēles;

11.2.18. jebkurš privāts detektīvs un/vai detektīvsabiedrība pēc Aizdevēja izvēles;

11.2.19. VAS “Latvijas pasts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003052790;

11.2.20. SIA “NARVESEN BALTIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003365783;

11.2.21. SIA “4finance IT”, vienotais reģistrācijas numurs 40103828947;

11.2.22. 4F Sales Inc. (ASV, reģistrācijas nr. 5697577);

11.2.23. SIA “Nordigen”, reģistrācijas numurs 40103171040;

11.2.24. SIA “MailMaster”, reģistrācijas numurs 40003266519;

11.2.25. AS “UNISTOCK”, reģistrācijas numurs 50003019251;

11.2.26. SIA “Sales Email”, reģistrācijas numurs 40103404593;

11.2.27. jebkurai Latvijas Republikā reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai un apdrošināšanas brokerim.

11.3. Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde un personas datu apstrādes operatori ir reģistrēti LR Datu valsts inspekcijā. Personas datu apstrādes reģistrācijas numurs ir 001933.

11.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs bija pieteicies Kredītlīnijas summas piešķiršanai un kredītlīnijas summas piešķiršanas atteikuma iemesls bija negatīvs ieraksts par Aizņēmēja kredītvēsturi, kādā no 11.2. punktā minētajām Aizdevēja sadarbības partneru parādvēstures datubāzēm, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam ir tiesības atbilstoši šī Līguma 11.1. un 11.2. punktam, veikt atkārtotu Aizņēmēja personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un kredītvēsturi. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs atkārtoti pārbauda Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju gadījumā, ja izvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija iepriekšējā Kredītlīnijas summas izsniegšanas atteikuma iemesls, izmantojot Lietotāja kontā norādīto kontaktinformāciju, lai informētu Aizņēmēju par apstākļu maiņu un sniegtu informāciju par Aizdevēja mājas lapā publicēto informāciju par Aizdevēja pakalpojumu.

11.5. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no tādu datu apstrādes, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz 11.1. punktā minēto Aizņēmēja piekrišanu. Aizņēmējs var atteikties no datu apstrādes, kura izriet no Aizņēmēja piekrišanas zvanot uz Aizdevēja mājas lapā norādīto kontaktinformāciju, Aizņēmēja izveidotajā lietotāja profilā vai iesniedzot rakstveida iesniegumu Aizdevējam.

 1. Konfidencialitāte

12.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir konfidenciāla. Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

12.2. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīta Aizdevēja rīcība ar Aizņēmēja datiem Līguma 10. un 11. sadaļā noteiktajā kārtībā.

 1. Līguma termiņš un vienpusēja izbeigšana

13.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

13.2. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzot rakstveida paziņojumu Aizdevējam un pirms Līguma izbeigšanas veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus, t.i., saņemto Kredītlīnijas summu atmaksu, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas samaksu, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām.

13.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, vismaz 2 mēnešus iepriekš nosūtot par to Aizņēmējam rakstveida paziņojumu, kurā norādīta atkāpšanās spēkā stāšanās diena, uz Reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pastu un īsziņu (SMS) uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru:

13.3.1. Vispārīgo noteikumu 10.2. punktā minētajos gadījumos;

13.3.2. Ja Puses nevienojas par grozījumiem Līguma Speciālajos noteikumos, kas pamatoti ar Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju.

13.4. Aizdevējam atkāpjoties no Līguma 13.3. punktā paredzētajā kārtībā, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. līgumsodus un nokavējuma procentus Līgumā noteiktajos gadījumos.

 1. Grozījumu izdarīšana

14.1. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprināti šajā nodaļā paredzētajā kārtībā. Aizdevējs savu piedāvājumu grozījumiem Līguma Vispārīgajos un Speciālajos noteikumos nosūta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pasta adresi, ievieto Mājas lapā Lietotāja kontā un pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas nosūta uz Aizņēmēja norādīto dzīvesvietas adresi.

14.2. Aizņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, ievērojot 14.3.p. un 14.4.p. noteikumus, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Aizdevējs. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Aizdevējs informē Aizņēmēju individuāli 30 kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

14.3. Aizņēmējam nav tiesību iesniegt jaunu Kredītlīnijas summas pieprasījumu, ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo noteikumu grozījumiem.

14.4. Aizņēmējs piekrīt/nepiekrīt (izsaka savu gribu) Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo un Speciālo noteikumu grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā) šādi:

14.4.1. Pēc tam, kad Aizdevējs ir publicējis Līgumu ar grozījumiem Lietotāja kontā, Aizņēmējs Lietotāja kontā izdara elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem;

14.4.2. Ja Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Pieprasījumu no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura, nosūtot mobilā tālruņa īsziņu (SMS), un Aizdevējs ir publicējis Lietotāja kontā Līgumu ar grozījumiem, un Aizdevējs par Līguma grozījumu publicēšanu Mājas lapā un Lietotāja kontā Aizņēmēju ir informējis, nosūtot Aizņēmējam uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru attiecīgu īsziņu (SMS). Aizņēmējs apstiprina (izsaka savu gribu) Līguma grozījumus, nosūtot no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura papildus mobilā tālruņa īsziņu (SMS) uz numuru 157 šādā formātā: EUR OK vai noraida Līguma grozījumus, nosūtot no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura papildus mobilā tālruņa īsziņu (SMS) uz numuru 157 šādā formātā: EUR NE;

14.4.3. Ja Aizņēmējs iesniedz Pieprasījumu, zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas, un Aizdevējs ir ievietojis Lietotāja kontā Līgumu ar grozījumiem, un Aizdevējs par Līguma grozījumu ievietošanu Lietotāja kontā Aizņēmēju ir informējis, izmantojot balss telefoniju, Aizņēmējs apstiprina (izsaka savu gribu) Līguma grozījumus, nosūtot no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura papildus mobilā tālruņa īsziņu (SMS) uz numuru 157 šādā formātā: EUR OK vai noraida Līguma grozījumus, nosūtot no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura papildus mobilā tālruņa īsziņu (SMS) uz numuru 157 šādā formātā: EUR NE;

14.4.4. Aizņēmējs var piekrist/noraidīt Līgumam ar grozījumiem, iesniedzot Pieprasījumu saskaņā ar 14.4.2. vai 14.4.3.p., izdarot Lietotāja kontā elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem.

14.5. Ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Speciālajos noteikumos, spēkā paliek iepriekš Pušu savstarpēji apstiprinātie Speciālie noteikumi. Ja Aizņēmējs neapstiprina tādas Aizdevēja piedāvātas izmaiņas Speciālajos noteikumos, kas pamatotas ar negatīvām izmaiņām Aizņēmēja maksātspējā, tad Aizdevējs var izmantot Līguma 4.5., 10.2. un/ vai 13.3. punktā paredzētās tiesības.

 1. Citi noteikumi

15.1. Aizņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010. Aizņēmējs savu interešu aizsardzības nolūkos var vērsties biedrībā „Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, www.lafpa.lv.

15.2. Aizņēmējam ir tiesības saņemt Līguma projektu rakstveidā, kā arī informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu un/ vai izsniegt Kredītlīnijas summu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju, sazinoties ar Aizdevēju telefoniski vai pa Lietotāja profilā reģistrēto e-pastu. Informācija Aizņēmējam tiks nosūtīta uz Lietotāja profilā reģistrēto e-pastu, vai arī izsniegta personiski, Aizņēmējam ierodoties Aizdevēja Birojā Lielirbes ielā17a-8, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku.

15.3. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju trešajām personām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

15.4. Kredītlīnijas līgums tiek sagatavots un noslēgts Latvijas Republikas valsts valodā.

15.5. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei uz Lietotāja kontu, pa pastu, faksu, vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizņēmēja reģistrācijas laikā.

15.6. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

15.7. Aizņēmējs brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta gan uz Aizņēmēja norādīto mobilā telefona pieslēguma numuru, gan uz Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan par Aizņēmēja e-pasta adreses izmantošanu, reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. Aizņēmējs neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā.

15.8. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības bez maksas risināt strīdu, iesniedzot rakstveida iesniegumu ārpustiesas strīda risinātājam, kas ir biedrība «Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, elektroniskā pasta adrese ombuds@lafpa.lv, www.lafpa.lv. Puses ir tiesīgas strīdu, domstarpības vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, iesniegt uzreiz izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.