SMScredit.lv akcijas “Ienāc profilā un piedalies izlozē” noteikumi
1. SMScredit.lv “Ienāc profilā un piedalies izlozē” akcijas (turpmāk tekstā – Akcija) organizētājs: AS “4finance”, reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-8, Rīga, LV-1046.
2. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.
3. Akcijas norises sākuma datums: 15.03.2021.
4. Akcijas norises beigu datums: 31.03.2021. plkst. 23.59.
5. Akcijā piedalās SMScredit.lv klienti, kuriem nav kavētu kredīta maksājumu, un kuri ir reģistrējušies SMScredit.lv datu bāzē līdz 14.03.2021. (ieskaitot).
6. Akcijas balvas:
o 17 (septiņpadsmit) naudas balvas 111 EUR (viens simts vienpadsmit eiro, 00 centi) apmērā.
7. Balvas tiks izlozētas ar programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, katru dienu, sākot no 16.03.2021. līdz 01.04.2021. (ieskaitot) starp visiem klientiem, kuri atbilst Noteikumu 5. punktā minētajām prasībām, un kuri laika posmā no 15.03.2021. līdz 31.03.2021. plkst 23.59. būs autorizējušies savā SMScredit.lv profilā.
8. Akcijas balvu ieguvējiem 2 darba dienu laikā no izlozes dienas tiks nosūtīta ziņa uz SMScredit.lv profilā norādīto e-pasta adresi.
9. Balvu dalībnieks ir tiesīgs saņemt pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas (akts tiks nosūtīts e-pastā) un nosūtīšanas pa pastu uz AS “4finance” juridisko adresi – Rīga, Lielirbes iela 17a-8, LV-1046. Naudas balvas ieguvējs aktā norāda savu konta numuru naudas balvas saņemšanai. Gadījumā, ja uzvarētājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā kopš e-pastā saņemtās ziņas nesazinās ar akcijas organizētāju, tad balva paliek organizatora īpašumā.
10. AS “4finance” ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo akciju. Gadījumā, ja AS “4finance” konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, AS “4finance” ir tiesīga pārtraukt Akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.
11. Akcijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.
12. Balvas netiek sūtītas pa pastu.
13. Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.
14. AS “4finance” privātuma politika, pārziņa un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija pieejama: https://www.smscredit.lv/liguma-noteikumi/privatuma-politika/.
15. Konkursā nedrīkst piedalīties AS “4finance” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, tiek izlozēts cits uzvarētājs.
16. Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie AS “4finance” lēmumi ir galīgi.
17. AS “4finance” neatbild par: iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai akcijas norise.
18. AS “4finance” saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.
19. Piedaloties Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.
20. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AS 4finance mārketinga komandu, sūtot ziņu uz e- pastu: reklama@smscredit.lv.