Kredītlīnijas līguma vispārīgie noteikumi

Līguma versijas datums 07.09.2022
Versija 2.44 

Šajos Vispārīgajos noteikumos lietotie termini:

Aizdevēja konts

Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā;

Aizdevējs

Akciju sabiedrība „4finance”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-8, Rīga, Latvija, LV-1046;

Aizņēmēja konts

Uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja kontā, Ja Aizņēmējs reģistrācijas beigās savu identifikācijas procesu veic ar E-identifikāciju, tad par Aizņēmēja kontu tiek uzskatīts tas uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtais norēķinu konts, kuru Aizņēmējs ir norādījis Lietotāja kontā reģistrācijas laikā pirms E-identifikācijas veikšanas. Ja Aizņēmējs Līguma spēkā esamības laikā maina norēķinu kontu, Aizņēmējam ir pienākums atkārtoti pārskaitīt Aizņēmēja reģistrācijas komisiju uz Aizdevēja kontu.

Aizņēmēja reģistrācijas komisija

Komisijas maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 1.4. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par reģistrāciju Mājas lapā. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā reģistrācijas komisijas maksa netiek piemērota;

Aizņēmējs

Līguma Vispārīgo noteikumu 2.5. punktā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo Līgumu kā aizņēmējs, kas norādīts Līgumā. Daļā par fizisko personu datu apstrādi par Aizņēmēju šajā Līgumā ir uzskatāma jebkura fiziska persona, kas www.smscredit.lv mājas lapā ir izteikusi piekrišanu savu personas datu apstrādei un veikusi Aizņēmēja reģistrācijas komisijas pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu, arī tajos gadījumos, kad šai personai nav izsniegta kredītlīnijas summa;

Aizņēmēja telefona numurs

Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs, par kuru Aizņēmējs informējis Aizdevēju;

Atlaide

Aizdevēja piemērota atlaide un/vai atvieglojumi Procentiem par kapitāla lietošanu vai citām ar kredītu saistītām izmaksām. Aizdevējam ir tiesības izvietot paziņojumu par Atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja kontā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi;

E-identifikācija

Elektroniska Aizņēmēja identifikācija Aizdevēja Mājas lapā, izmantojot Aizņēmēja bankas datu pārraides tiešsaisti Aizdevēja Mājas lapā ar Aizņēmēja bankas internetbanku;

GPL (Gada procentu likme)

Saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā gada procentu likme, t.i., Kredītlīnijas limita kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas. Gada procentu likme tiek norādīta Līgumā un tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi;

Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits

Saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 4.2. punktu Aizdevēja vienpusēji noteikts limits, kas Aizņēmējam pieejams izmaksai Kredītlīnijas summu veidā no kopējā Kredītlīnijas limita;

Kopējā atmaksājamā summa

Summa, ko veido kopējā Kredītlīnijas summa un visas izmaksas, tai skaitā Procenti par kapitāla lietošanu, kas Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu;

Kredītlīnijas limits

Aizņēmējam piedāvātā kopējā pieejamā naudas summa, kas norādīta Lietotāja kontā vai nosūtīta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;

Kredītlīnijas summa

Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru tas vēl nav atmaksājis Aizdevējam un, kuru Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Līgumā noteiktajā kārtībā;

Speciālie līguma noteikumi

Aizdevēja sagatavots dokuments, kurā norādīts izsniegtās Kredītlīnijas summas apmērs, Procenti par kapitāla lietošanu dienā, GPL, aizņēmuma likme, Minimālā maksājuma apmērs, atlaides apmērs, ja tāda tiek piemērota, izmaksas datums un Maksājuma datums, un kuru Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;

Lietotāja konts

Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc identificējošas informācijas un paroles ievadīšanas Mājas lapā;

Līgums

Šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums, kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem līguma noteikumiem;

Maksājuma datums

Diena, kas tiek noteikta Speciālajos līguma noteikumos, kurā Aizņēmējam jānodrošina Minimālā maksājuma summas ieskaitījums Aizdevēja kontā pilnā apjomā.

Mājas lapa

Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.smscredit.lv un visas mājas lapas sadaļas, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja kontu, iesniedz Pieteikumu un noslēdz Līgumu;

Minimālais maksājums

Maksājums, kas Aizņēmējam jāveic atbilstoši Līguma 6.19. punktā noteiktajai kārtībai un apmēram un kas norādīts Lietotāja kontā, Speciālajos līguma noteikumos un Rēķinā.

MK Noteikumi

Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;

Parole

Aizņēmēja reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti, iesniedzot Pieprasījumu Lietotāja kontā, vai arī iesniedzot Pieprasījumu no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai Trešajai personai. Parole var tikt mainīta Lietotāja kontā;

Patiesā labuma guvējs

Fiziskā persona, kuras labā, interesēs tiek noslēgts Līgums, un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks);

Politiski nozīmīga persona

Persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

Persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai Politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa;

Ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā;

Pieņēmumi

Maksimālais Kredītlīnijas limits tiek izņemts uzreiz un tiek atmaksāts divpadsmit vienādos mēneša maksājumos;

Pieprasījums

Līguma Vispārīgo noteikumu 2. sadaļā noteiktajā kārtībā Aizņēmēja iesniegts pieprasījums Aizdevējam Kredītlīnijas summas izmaksai;

Procenti par kapitāla lietošanu

Atlīdzība Aizdevējam par Kredītlīnijas summas lietošanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas fiksēti Līgumā;

Puse/s

Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā;

Rēķins

Aizdevēja sagatavots rēķins, kur Aizdevējs norāda maksājumus, kas Aizņēmējam jāmaksā atbilstoši Līgumam;

Trešā persona

Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

Vispārīgie noteikumi

Šie Līguma vispārīgie noteikumi redakcijā, kāda ir nosūtīta Aizņēmēja reģistrācijas laikā vai Kredītlīnijas summas izsniegšanas laikā uz Aizņēmēja Mājas lapā norādīto e-pasta adresi;

1. Reģistrācija un Līguma noslēgšana

1.1. Lai noslēgtu Līgumu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda Paroli, ar kuras palīdzību Aizņēmējs turpmāk pēc reģistrācijas, iesniedzot Pieprasījumus Kredītlīnijas summu izmaksai Vispārīgajos noteikumos norādītajā kārtībā, apliecinās savu identitāti.

1.2. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums pamatot atteikumu reģistrēt Aizņēmēju.

1.3. Aizņēmēja reģistrācijas laikā Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma Vispārīgos noteikumus.

1.4. Ja netiek izmantota E-identifikācija, lai pabeigtu reģistrāciju, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma mērķi saskaņā ar Aizdevēja norādījumiem Mājaslapā. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā un reģistrācijas procesa laikā ir jānorāda Aizņēmēja konts, kas atvērts kādā no Latvijas Republikā esošajām komercbankām.

1.5. Lietotāja konts tieaktivizēts pēc tam, kad Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevējakontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju vai veic E-identifikāciju.

1.6. Puses vienojas, ka Aizdevējs piešķir Aizņemējam Kredītlīnijas limitu. Līguma darbības laikā, pēc atbilstoša Aizņēmēja Pieprasījuma saņemšanas, Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Kredītlīnijas summas Kredītlīnijas limita ietvaros, ja Aizņēmējs ir izpildījis Līguma 4.4.punktā ietvertos nosacījumus.

1.7. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un ir pabeigts reģistrācijas process, Aizdevējam saņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju vai pēc E-identifikācijas veikšanas un Puses ir vienojušās par izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru un Maksājuma datumu. Aizņēmēja pienākums veikt Kredītlīnijas summas atmaksu un citus šajā Līgumā noteiktos maksājumus, izņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju, rodas pēc tam, kad Aizdevējs ir izskaitījis Kredīltlīnijas summu uz Aizņēmēja kontu vai izsniedzis skaidrā naudā.

1.8. Šī Līguma Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa (E-identifikācijas gadījumā – Aizņēmēja veiktaE-identifikācija Aizdevēja Mājas lapā) apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt, ka pirmajos Speciālajos līguma noteikumos, kas Aizņēmējam tiks nosūtīti, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā, var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds,bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.

1.9. Puses vienojas atsevišķi par aizņēmuma likmi, balstoties uz Aizņēmēja Pieprasījumā sniegto informāciju, kuru Aizdevējs apstiprina Speciālajos līguma noteikumos, kas tiek nosūtīti uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pastu.

1.10. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu. Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

1.11. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu

1.12. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Līguma Vispārīgie noteikumi un Speciālie līguma noteikumi tiek katru reizi pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas nosūtīti uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīves vietas adresi, piemērojot šajā Līgumā noteikto maksu, ja Līgums Aizņēmējam jau ticis nosūtīts elektroniski. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts AS “4finance” datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts, kamēr neiestājas prasības noilgums vai ir nepieciešams Aizdevējam tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums piecpadsmit darba dienu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.

2. Kredītlīnijas summas Pieprasījums

2.1.  Pēc  Aizņēmēja  veiksmīgas  reģistrācijas  Mājas  lapā,  kā  arī  Līguma  noslēgšanas, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Pieprasījumu jebkurā no tālāk minētajiem veidiem:

2.1.1.  Iesniedz  Pieprasījumu,  zvanot  Aizdevējam  uz  Mājas  lapā  norādīto  Aizdevēja  tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Iesniedzot Pieprasījumu, zvanīt iespējams arī ne no reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura;

2.1.2. Aizpilda Pieprasījumu Mājas lapā Lietotāja kontā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru.

2.2. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav  kavētu  parādsaistību  pret Trešajām personām, Aizņēmējs  nav reģistrēts  kā  esošais parādnieks  parādnieku  datu bāzēs  vai  datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju un tā ienākumu un izdevumu attiecība ir atbilstoša no šī Līguma izrietošo saistību izpildei.

2.3.  Pabeidzot reģistrāciju  Mājas lapā,  kā  arī  iesniedzot  Pieprasījumu Kredītlīnijas  summas izsniegšanai, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

2.4.  Aizņēmējs  apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja  kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu.

Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.

2.5. Lai reģistrētos Mājas lapā, noslēgtu Līgumu, kā arī pieprasītu Kredītlīnijas summu izsniegšanu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.5.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

2.5.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 80 gadiem;

2.5.3. Aizņēmēja  pastāvīgā  deklarētā  dzīves  vieta  ir  Latvijas  Republikā,  un  Aizņēmējs nodokļu likumos tiek uzskatīts par rezidentu;

2.5.4. Aizņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru, t.sk., tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.5.5. Līguma noslēgšanas un Pieprasījuma nosūtīšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.

2.6. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir šī Līguma Patiesais labuma guvējs, kas nozīmē, ka naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un šis Līgums netiek slēgts jebkādas citas fiziskas vai juridiskas personas interesēs.  

2.7. Gadījumā, ja mainās 2.6. punktā noteiktais, Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@smscredit.lv vai ierodoties klātienē, vai  sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi. Paziņojumā tiek ietverta šāda informācija par Patiesā labuma guvēju:

2.7.1. par  rezidentu — vārds,  uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.7.2. par nerezidentu - vārds,  uzvārds,  dzimšanas  datums,  mēnesis  un  gads,  personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.7.3. informācija par Patiesā  labuma  guvēja  veiktajiem  darījumiem,  saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

2.7.4. informācija par  to,  vai  Patiesā  labuma  guvējs  ir  Politiski  nozīmīga  persona  un/vai Politiski nozīmīgas  personas  ģimenes  loceklis  un/vai  ar  Politiski  nozīmīgu  personu  cieši saistīta persona.

2.8.  Aizņēmējam  ir  pienākums  informēt  Aizdevēju  gadījumā,  ja  Aizņēmējs  un/vai  kāds  no Aizņēmēja ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu personu. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā elektroniski paziņot par to  Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski  uz e-pasta  adresi  info@smscredit.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.

2.9. Ja Aizņēmējs vai  Patiesā  labuma  guvējs  ir  Politiski  nozīmīga  persona  un/vai  Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un tās mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz likumā noteikto apmēru, šādā gadījumā Patiesā labuma  guvēja  identifikācija  tiek veikta Aizņēmējam vai  Patiesā  labuma  guvējam  ierodoties klātienē.

3. Lēmums par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas summu izmaksu

3.1.  Aizdevējs  pieņem  Lēmumu  par  Kredītlīnijas  limita  piešķiršanu  un  Kredītlīnijas  līguma noslēgšanu pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu. Atbilstoši Aizdevēja pieņemtajam lēmumam, Aizņēmējam Līguma 1.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek nosūtīti Līguma Vispārīgie noteikumi,  kurus Aizņēmējs apstiprina, pabeidzot reģistrāciju  Līguma  1.4.  punktā noteiktajā kārtībā.

3.2.  Aizdevējs  pieņem  lēmumu  par  Kredītlīnijas  summas  izsniegšanu  un  informē  par  to

Aizņēmēju atkarībā no Pieprasījuma iesniegšanas veida.

3.3.  Ja  Pieprasījums  tiek  iesniegts,  Aizņēmējam  izmantojot  balss  telefoniju  Vispārīgo noteikumu 2.1.1. punktā. norādītajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un  izvērtējis  Kredītlīnijas  limita  pieprasījumu  un  to,  vai  Aizņēmējs  ir  izpildījis  Vispārīgo noteikumu  4.4.  punktā  minētos  nosacījumus  Kredītlīnijas  summu  izmaksai,  Aizdevējs, izmantojot balss telefoniju, informē Aizņēmēju par piedāvājumu, norādot:

3.3.1. Kredītlīnijas summas apmērs;

3.3.2. Procenti par kapitāla lietošanu dienā;

3.3.3. Minimālā maksājuma apmērs un datums.

3.4.  Kredītlīnijas  summas  saņemšanai  pēc  Vispārīgo  noteikumu  3.3.  punktā minētā piedāvājuma  saņemšanas  Aizņēmējs,  izmantojot  balss  telefoniju,  apstiprina  Aizdevēja piedāvājumu.

3.5. Ja Pieprasījums ir aizpildīts un iesniegts Aizdevējam Mājas lapā Lietotāja kontā Vispārīgo noteikumu 2.1.2. punktā norādītajā kārtībā, tad pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Kredītlīnijas summas pieprasījumu un to, vai Aizņēmējs ir izpildījis Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus Kredītlīnijas summu izmaksai, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontu informāciju par piedāvājumu, norādot Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3.1. – 3.3.3. punktā noteikto informāciju.

3.6. Kredītlīnijas summas saņemšanai pēc Vispārīgo  noteikumu  3.5.  punktā minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs Lietotāja kontā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu.

3.7. Pēc tam, kad  Aizdevējs  ir  saņēmis  Vispārīgo  noteikumu  3.4.  vai  3.6.  punktā minēto Aizņēmēja apstiprinājumu,  Aizdevējs  paziņo  par  to  Aizņēmējam,  izmantojot  balss  telefoniju (3.3. punktā noteiktajā gadījumā), vai nosūta lēmumu uz Lietotāja kontu (3.6. punktā noteiktajā gadījumā).

4. Kredītlīnijas summas izsniegšanas kārtība

4.1. Pamatojoties  uz  Aizņēmēja  Pieprasījumu  par  Kredītlīnijas  summas  izmaksu,  Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.

4.2. Aizdevējam  Līguma  darbības  laikā  ir  tiesības  Kredītlīnijas  limita  ietvaros  noteikt  (t.sk. paaugstināt  vai  pazemināt  iepriekš  noteikto)  Aizņēmējam  Izmaksai  pieejamo  Kredītlīnijas limitu, ņemot vērā Aizņēmēja kredītvēsturi, sadarbības ilgumu ar Aizdevēju, kā arī izvērtējot Aizņēmeja spēju atmaksāt kredītu un to vai Aizņēmējs ir pienācīgi pildījis savas saistības.

4.3.  Aizņēmējam ir tiesības  pieprasīt  Kredītlīnijas  summu  izmaksu  pēc  tam,  kad  Līgums  ir stājies spēkā atbilstoši Līguma 1.7. punktam un Aizdevējs ir apstiprinājis Kredītlīnijas summas izsniegšanu.

4.4.  Pēc  Līguma noslēgšanas  Aizņēmējam  ir tiesības  Kredītlīnijas  limita  kopējās  summas ietvaros pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot Izmaksai pieejamo  Kredītlīnijas  limitu  attiecīgā  Pieprasījuma  iesniegšanas  brīdī un izpildot  šādus nosacījumus:

4.4.1. pieprasot Kredītlīnijas summu  atkārtoti  Izmaksai  pieejamā  Kredītlīnijas  limita ietvaros, no jauna izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš nepārsniedz iepriekš izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu;

4.4.2. ja Aizņēmējam  Kredītlīnijas summu veidā izmaksāts viss Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits, uz jaunu Kredītlīnijas summas izmaksu tas var pieteikties pēc tam, kad atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredītlīnijas summa, vai arī Aizdevējs palielinājis Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu.

4.5. Aizdevējam ir tiesības atteikt izmaksāt atsevišķas Kredītlīnijas summas šādos gadījumos:

4.5.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 8.2. apakšpunktos minētajos gadījumos;

4.5.2. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;

4.5.3. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā  minētos nosacījumus;

4.5.4. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos noteikumos;

4.5.5. Objektīvu iemeslu dēļ, tai skaitā gadījumā, ja pastāv risks, ka Kredītlīnijas  summas izsniegšana  var  radīt  zaudējumus  Aizdevējam, Aizdevējam ir tiesības pārtraukt tiesības saņemt un izmantot Kredītlīnijas summu.

4.6. Gadījumā, ja Aizdevējs ir izmantojis tiesības atteikt atsevišķu Kredītlīnijas summu izmaksu Aizņēmējam, tas Aizņēmējam  neliedz tiesības atkārtoti pieprasīt Kredītlīnijas summas izsniegšanu  pēc  tam,  kad  tas  novērsis  iemeslus,  kas  bijuši  Aizdevēja 4.5. punktā  minētā atteikuma pamatā.

4.7. Līguma darbības laikā, pēc Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtējuma  veikšanas, Aizdevējs var palielināt kopējo piešķirtā Kredītlīnijas limita summu.

4.8. Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts tikai laikā no pulksten 08:00 līdz 23:00 vai citā laikā, kas norādīts  Mājas  lapā  kā  Aizdevēja darba laiks. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības  nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā.

4.9.  Aizdevējs ir tiesīgs noteikt Kredītlīnijas summas pārskaitīšanas  termiņu  uz  Aizņēmēja kontu, pamatojoties uz Aizdevēja noslodzi, garantējot naudas izmaksu ne vēlāk kā 10 dienu laikā  pēc  Kredītlīnijas  summas  izmaksas  apstiprināšanas,  nosakot pārskaitīšanas datumu Speciālajos līguma noteikumos.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu  ierakstītā  sūtījumā  uz Aizdevēja  juridisko adresi  vai arī  uz  Aizņēmēja  Lietotāja  kontā reģistrēto e-pasta adresi. Aizņēmējam ir tiesīgs izmantot citu komunikācijas kanālu atteikuma tiesību īstenošanai, ja Aizdevējs to akceptē.

5.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

5.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

5.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.2.3. Dokumenta nosaukums „iesniegums”;

5.2.4.  Paziņojumu  par  Kredītlīnijas  summas  pirmstermiņa  atmaksu un atkāpšanos no Līguma, kurš stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju;

5.2.5. Iesnieguma parakstīšanas vietu un laiku;

5.2.6. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

5.3.  Ja  Aizņēmējs  izmanto  Līguma  Vispārīgo  noteikumu  5.1.  punktā  paredzētās  atteikuma tiesības, Aizņēmējam no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža ir pienākums  nekavējoties,  bet  ne  vēlāk  kā  līdz  Maksājuma  datumam,  atmaksāt  Kopējo atmaksājamo summu, t.sk. izsniegto Kredītlīnijas summu un Procentus par kapitāla lietošanu, kas tiek aprēķināti par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku.

5.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Kopējās atmaksājamās summas samaksu Aizdevējam.

6. Kredītlīnijas summas atmaksa un Procentu par kapitāla lietošanu samaksa

6.1.  Aizņēmējs  maksā  Procentus  par  kapitāla  lietošanu tikai  par  tam  Kredītlīnijas  līgumā noteiktajā  kārtībā  izsniegtajām  Kredītlīnijas  summām.  Aizņēmuma  likme  tiek  norādīta Speciālajos līguma noteikumos, Procentus par kapitāla lietošanu aprēķina par katru kapitāla izmantošanas dienu. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu tiek nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu.  

6.2.  Aizņēmējs  atmaksā  Aizdevējam  Kredītlīnijas  summu  un  maksā  Procentus par  kapitāla lietošanu  par  visu  faktisko  Kredītlīnijas  summas  lietošanas  laiku  saskaņā  ar  Speciālajiem līguma  noteikumiem.  Ja  Aizņēmējs  ir  izmantojis  Līguma  4.4.  punktā  paredzētās  tiesības pieprasīt Kredītlīnijas summas izmaksu pieejamā Kredītlīnijas limita apmērā, tad šī no jauna

izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jau izsniegtajai Kredītlīnijas summai.

6.3. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt Procentus par kapitāla lietošanu vai citas ar kredītu saistītās izmaksas.

6.4. Aprēķinot procentus, tiek izmantota fiksēta procentu likme.

6.5. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Lietotāja kontā norādīto faktiskās dzīves vietas adresi un/vai e-pasta adresi un/vai nosūta uz Aizņēmēja Lietotāju kontu Mājas lapā, savlaicīgi pirms Maksājuma datuma.

6.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka  Rēķina nesaņemšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums veikt Minimālo maksājumu līdz katra mēneša noteiktajam Maksājuma datumam.

6.7. No Līguma izrietošo maksājumu izpilde tiek veikta Kredītlīnijas valūtā. Ja kāda no Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Kredītlīnijas valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Kredītlīnijas valūtu. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Kredītlīnijas valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu, veicot Kredītlīnijas summas atmaksu, tiek pārskaitīts maksājums, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums.

6.8. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu, kas norādīts Mājas lapā.

6.9. Līgumā noteiktās  Aizņēmēja maksājumu saistības  ir  izpildītas ar  brīdi, kad  maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

6.10. Aktuālā informācija par Minimālo maksājumu veikšanu, Kredītlīnijas summas atmaksu, Procentiem par kapitāla lietošanu un/ nokavējuma procentiem un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā Mājas lapā.

6.11.  Aizņēmējam  ir  pienākums,  veicot  jebkādu  maksājumu  saskaņā  ar  Līgumu,  norādīt maksātāja  vārdu,  uzvārdu,  personas  kodu,  Aizdevēja  nosaukumu,  reģistrācijas  numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis  Rēķinu,  tad  Aizņēmējam  ir  pienākums  norādīt  Kredītlīnijas  summas  izsniegšanas datumu.

6.12. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja maksājums tiek identificēts uz Aizņēmēja  iesniegumā  sniegtās  informācijas  pamata,  jau  aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti.

6.13. Aizdevēja prasījumi pret  Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā  – sākotnēji tiek dzēsta  vēl nenomaksātie Procenti par kapitāla lietošanu, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi,  kas  domāti  Aizņēmēja  saistību  pret  Aizdevēju  izpildei,  tiek  izmantoti,  lai  dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.14. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Kredītlīnijas summu pilnībā vai daļēji jebkurā brīdī. Tādā gadījumā Procenti par kapitāla lietošanu tiek rēķināti no neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

6.15. Ja Aizdevējam rodas ilgstošas saistību izpildes grūtības, būtiski kavējot saistību izpildi vai Minimālā  maksājuma  samaksu,  Aizņēmējam  ir  tiesības  ierosināt  Aizņēmēja  saistību  izpildi noteiktā laika periodā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Ja Aizdevējs pēc mutiskas vai rakstiskas vienošanās ar Aizņēmēju sagatavo saistību izpildes atmaksas grafiku, saskaņā ar kuru Aizņēmējam  jāveic  saistību  izpildi  ilgākā  laika  periodā,  pa  daļām  grafikā  noteiktajos termiņos, tad Aizdevējam ir tiesības piemērot restrukturizācijas maksu un noteikt tās atmaksas kārtību. Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos jāveic saistību izpilde tādā apmērā, kāds tiek norādīts pēc Aizņēmēja ierosinājuma Aizdevēja sagatavotā grafikā. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja  saistību  izpildi  ilgākā  laika  periodā,  pa  daļām  grafikā  noteiktajos  termiņos. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos.

6.16. Ja Aizdevējs un Aizņēmējs ir vienojušies par parāda atmaksu pēc sagatavotā parāda atmaksas grafika saskaņā ar šī Līguma 6.15.punktu, tad Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā - sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi, kuros  sākotnēji  tiek  dzēsti  Procenti  par  kapitāla  lietošanu,  pēc  tam  pārējie  no  Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.17. Ja Aizņēmējam tiek izveidots atmaksas grafiks atbilstoši 6.15. punktā noteiktai kārtībai, Aizņēmējam ir tiesības mainīt atmaksas grafika datumu:

6.17.1. nākamajam neatmaksātajam grafika maksājumam, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības  pieprasīt  no  Aizņēmēja  atlīdzību 1%  apmērā  no atmaksas  grafikā  norādītās kārtējās maksājumā atmaksājamās Kredītlīnijas summas par katru faktiski atlikto dienu, kuras atmaksa ir jāveic datumā, kas tiek mainīts;

6.17.2. visiem grafika maksājumiem, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 3% apmērā no atlikušās neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

6.18. Ja Aizņēmējs ieskaita Aizdevēja kontā  lielāku  naudas  summu, nekā Aizņēmējam ir pienākums  maksāt  atbilstoši  Līgumā  noteiktajam  saistību  apmēram, tādējādi veidojot pārmaksu, Aizņēmējam  ir  tiesības  vērsties  pie  Aizdevēja  ar  lūgumu  veikt  pārmaksas atgriešanu, nosūtot paziņojumu  uz Aizdevēja  elektroniskā  pasta  adresi.  Ja  ir  izveidojusies pārmaksa, Aizdevējam ir tiesības:

6.18.1. atgriežot pārmaksu, ieturēt tādu naudas summu, kas ir vienāda ar bankas komisiju

par maksājuma veikšanu  un  izmaksām,  kas  saistītas  ar  pārmaksātās  naudas administrēšanu;

6.18.2. ieskaitīt pārmaksu Aizņēmēja spēkā esošo saistību apmaksai pret Aizdevēju.

6.19. Minimālais  maksājums  tiek  maksāts  ne  retāk  kā  vienu  reizi  mēnesī.  Minimālais maksājuma apmērs ir ne mazāk kā 3% no neatmaksātās Kredītlīnijas summas un Procenti par kapitāla lietošanu un Līguma 7.8. punktā noteiktās izmaksas, bet ne mazāk par 20.00 EUR. Ja neizpildītās  saistības  ir  mazākas  par  20.00  EUR,  tad  Minimālā  maksājuma  summa  ir neatmaksātās neizpildīto saistību apmērā. Minimālā maksājuma summa var tikt palielināta par jebkuriem kavētiem maksājumiem no iepriekš izrakstītiem rēķiniem

7. Pušu tiesības un pienākumi

7.1. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai mainās jebkura cita Aizņēmēja  reģistrācijas  laikā  sniegtā  informācija,  Aizņēmējam  ir  pienākums  veikt  Lietotāja kontā izmaiņas  un  ievadīt  Lietotāja  kontā  aktuālo  informāciju.  Aizdevējs  ir  atbrīvots  no atbildības  par  Kredītlīnijas  summas  izmaksu  uz  nepareizu  Aizņēmēja  kontu,  vai  arī  par Kredītlīnijas  summas  neizsniegšanu,  ja  Aizņēmējs  nav  Aizdevēju  informējis  par  Aizņēmēja konta rekvizītu maiņu.

7.2. Aizņēmējs apņemas  ar  pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja  konfidenciālā  informācija (t.sk., Lietotāja konta lietotāja vārds un Parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

7.3. Aizņēmējs apņemas izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

7.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja Sociālās atbildības projekti: izdevumus,  kas  saistīti  ar vēstules  sagatavošanu  un  nosūtīšanu par  katru  šādu  vēstuli, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.5. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru, Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus  atbilstoši  cenrādim,  kas  saistīti  ar  rakstveida  informācijas  sagatavošanu  un/vai nosūtīšanu par katru šādu rakstveida informāciju.

7.6. Informāciju par saskaņā ar šo līgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (maksājumu izraksts) un izziņu par to, ka saistības ir izpildītas, Aizdevējs sagatavo un sniedz Aizņēmējam ne  vēlāk  kā  5  darba  dienu  laikā. Aizdevējam  ir  tiesības  pieprasīt  no  Aizņēmēja  apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar izziņas sagatavošanu un nosūtīšanu, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.7. Aizņēmējam ir tiesības izlietot viņam izsniegto Kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem un  mērķiem.  Kredītlīnijas  summa  izlietojama  tikai  un  vienīgi  likumīgiem  mērķiem,  kuru aizliegums  nav  noteikts  starptautiskajos  vai  nacionālajos  tiesību  aktos,  kredītlīnijas  summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.

7.8. Aizņēmēja Kredītlīnijas līgumā noteikto saistību izpildes kavējuma gadījumā, Aizdevējam ir  tiesības  piemērot  un  Aizņēmējam  ir  pienākums  atlīdzināt  Aizdevējam  radušos  izdevums saistībā ar  parāda  atgūšanai veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmēju labprātīgi  izpildīt  Kredītlīnijas  līgumā  noteiktās  saistības. Izdevumi  tiek  aprēķināti  atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.9. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt dokumenta kopiju, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, rakstveida vai elektroniskā formā, Aizdevējs izsniedz pieprasīto dokumentu ne vairāk kā 5 darba  dienu  laikā,  un Aizdevējam  ir tiesības  pieprasīt no  Aizņēmēja  izdevumus atbilstoši Aizdevēja cenrādim, par katru šādu rakstveida informāciju.

7.10. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu  saistību  pret  Aizdevēju  šī  Līguma  ietvaros vai  ir  nepieciešams  novērst  iespējamo prettiesisko darbību.

7.11.  Pusēm  ir  tiesības  aprēķināt  un  pieprasīt  no  otras  Līguma  puses  atlīdzināt  tiešus zaudējumus (prettiesīgas darbības vai bezdarbības dabiskās un nepieciešamās sekas), kas radušies vienas Līguma Puses prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā. Zaudējumu apmērs tiek noteikts atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai. Kā viens no zaudējumu rašanās pamatiem var būt otras Puses pienācīga Līguma neizpilde.

7.12.  Ja  Aizņēmēja  prettiesiska  darbība  vai  bezdarbība  Aizdevējam  ir  radījusi  tiešos zaudējumus, tie var tikt aprēķināti, ņemot vērā:

7.12.1.  valsts  nodevas  un  komisijas,  kuru  samaksa  nebūtu  jāveic,  ja  netiktu  veikta prettiesiska darbība;

7.12.2. noslodzes palielināšanos uz infrastruktūru;

7.12.3. obligāto izmaksu pieaugumu;

7.12.4. portfeļa kvalitātes kritumu;

7.12.5. negatīvu reputācijas ietekmi;

7.12.6. administratīvo izmaksu pieaugumu;

7.12.7. līguma izpildes termiņš;

7.12.8. privāta detektīva piesaistīšanas nepieciešamība.

7.13. Neviena  no  Līguma  Pusēm  neuzņemas  nejaušības  risku  un  nevienai  no  Pusēm  nav jāatlīdzina nejauši zaudējumi.

7.14. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumus tiek aprobežots ar izsniegtās un neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmēru uz zaudējumu rašanās brīdi.

7.15. Pusei ir tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību uzreiz, kad zaudējumi ir radušies, nosakot zaudējuma atlīdzības izpildes kārtību.

8. Atbildība

8.1. Ja Aizņēmējs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Aizdevējam ir šādas tiesības:

8.1.1. Piemērot Aizņēmējam  nokavējuma procentus par katru kavējuma dienu. Nokavējuma  procentu likme  dienā  norādīta  Speciālajos  līguma  noteikumos  vai  arī  tiek piemērota likumā noteiktā likme, ja tā atšķiras no Speciālajos līguma noteikumos noteiktās nokavējuma procentu likmes un šāda likme likumā ir noteikta uz noteiktu laika periodu;

8.1.2. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu,  t.sk.,  nodot  kavēto  maksājumu  piedziņas  tiesības  Trešajām  personām,  t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs;

8.1.3. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 9.2.punktā minētās Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba  veikšanas  vietā  un/vai  dzīvesvietā,  iepriekš  to  saskaņojot ar Aizņēmēju.

8.2. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt  Aizņēmējam  Kredītlīnijas  summu  atmaksu  un  citu  no Līguma izrietošo maksājumu izpildi nekavējoties šādos gadījumos:

8.2.1. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;

8.2.2.  Aizņēmējs  ir  pārkāpis  jebkuru  no  sekojošiem  Līguma  Vispārīgo  noteikumu punktiem: 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 7.2.;

8.2.3. Aizņēmējs ilgāk par 14 kalendārajām dienām kavē Minimālā maksājuma veikšanu;

8.2.4. tiek pieņemts  lēmums  par  saistību  piespiedu  izpildīšanu  brīdinājuma  kārtībā  vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredītlīnijas summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta piedziņas darbības;

8.2.5. ir spēkā  stājies  tiesas nolēmums  par  Aizņēmēja  maksātnespējas  vai  tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

8.3. Aizdevējam izmantojot Līguma 8.2.1. – 8.2.5. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu  pienākošās  naudas  summas,  t.sk.  nokavējuma procentus,  Līgumā  noteiktajos gadījumos.

8.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

8.5. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot  sakaru  līdzekļus,  Aizdevējs  nav  atbildīgs  par zaudējumiem,  kas  radušies  pasta, faksimila,  elektronisko  vai  citu  sakaru  līdzekļu,  kā  arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai  mobilā  tālruņa  īsziņas  (SMS)  pilnīgas  vai  daļējas  teksta  izzušanas  dēļ,  patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu  dēļ,  kredītiestāžu  elektronisko datu apmaiņas un maksājuma  sistēmu  (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

9. Aizņēmēja datu apstrāde

9.1. Aizdevējs, saņemot Aizņēmēja pieteikumu Kredītlīnijas summas piešķiršanai, veic Aizņēmēja personas datu apstrādi  (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu, atskaņošanu u.c.) atbilstoši turpmāk  minētajiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes mērķis

Apstrādājamie personas dati

Aizņēmējs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Lai piedāvātu atlaides, īpašos piedāvājumus un vērtīgu informāciju no Aizdevēja un tās grupā ietilpstošajām sabiedrībām.

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese);

Telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts.

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Aizņēmējs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Aizņēmēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Lai veiktu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par Kredītlīnijas summas izsniegšanu, kas sevī ietver Aizņēmēja identifikāciju un spējas atmaksāt kredītu (kredītspējas) izvērtēšanu.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, vecums, pase, personas apliecība, dzimums, sejas attēls, telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Finanšu dati (Aizņēmēja ienākumi, izdevumi, bankas konta numurs);

Nodarbinātības dati (Aizņēmēja amats, profesija);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja Kredītlīnijas limits/ Kredītlīnijas summa, spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju, kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, Aizņēmēja uzņemtās saistības pret citiem kreditoriem).   

Apstrāde nepieciešama Aizdevējam likumā noteikto pienākumu veikšanai.

Apstrādes pienākums noteikts Aizdevējam saistošajos tiesību aktos, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Arhīva likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām" u.c.

Likumā noteikto datu apstrāde notiek tikai un vienīgi likumā noteiktā apjomā, kurš noteikts tiesību akta tekstā.

Apstrāde ir nepieciešama lai realizētu Aizdevēja likumiskās intereses.

Veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu un Aizņēmēja sūdzību izskatīšanu, par Aizdevēja darbinieka apkalpošanas servisa kvalitāti.

Identifikācijas dati (telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts)

Aizņēmēja līgumisko saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs);

Nodarbinātības dati (Aizņēmēja amats, profesija).

Nodrošināt dokumentu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs).

Nodrošināt citiem Aizņēmēja esošiem vai nākotnē iespējamajiem kreditoriem viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar Aizņēmēja kredītinformāciju (kredītvēsturi).

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju (maksāšanas disciplīna), kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums).

Veikt regulāru kredītportfeļa kvalitātes uzraudzību, nodrošinot iespēju savlaicīgi identificēt iespējamos riskus.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju (maksāšanas disciplīna), kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums).

9.2. Lai veiktu Līguma 9.1. punktā minēto datu apstrādi noteiktā mērķa sasniegšanai, Aizdevējs ir  tiesīgs  nodot  un  saņemt  personas datus no Trešajām  personām,  datu  bāzēm,  uzskaites sistēmām, tai skaitā, bet ne tikai:

9.2.1. Aizdevēja grupā ietilpstošajām sabiedrībām Latvijā un citās valstīs;

9.2.2. Fizisko personu reģistrs;

9.2.3. Latvijas Bankas Kredītu reģistrs;

9.2.4. Valsts ieņēmumu dienests;

9.2.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

9.2.6. Valsts reģionālā attīstības aģentūra;

9.2.7. SIA „Paus Konsults”, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670;

9.2.8. SIA „Creditreform Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604;

9.2.9. SIA “Intrum Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40203088409;

9.2.10. SIA „Julianus Inkasso Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522;

9.2.11. SIA ”GelvoraSergel” vienotais reģistrācijas numurs 40103837691;

9.2.12. SIA “Melnā lapa”, vienotais reģistrācijas numurus 40103299624;

9.2.13. SIA “Creditinfo Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40103239517;

9.2.14. AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas numurs 40103947718;

9.2.15. AS “Kredītinformācijas birojs”, reģistrācijas numurs 40103673493;

9.2.16. jebkurš zvērināts advokāts pēc Aizdevēja izvēles;

9.2.17. jebkurš privāts detektīvs un/vai detektīvsabiedrība pēc Aizdevēja izvēles;

9.2.18. VAS “Latvijas pasts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003052790;

9.2.19. SIA “NARVESEN BALTIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003365783;

9.2.20. AS "SK ID Solution", vienotais reģistrācijas numurs 10747013;

9.2.21. 4F Sales Inc. (ASV, reģistrācijas nr. 5697577);

9.2.22. SIA “Nordigen”, reģistrācijas numurs 40103171040;

9.2.23. SIA “MailMaster”, reģistrācijas numurs 40003266519;

9.2.24. AS “UNISTOCK”, reģistrācijas numurs 50003019251;

9.2.25. SIA “Bregards”, reģistrācijas numurs 40103404593;

9.2.26. SIA “Sales.lv”, reģistrācijas numurs 40103240056;

9.2.27. SIA “Tet”, reģistrācijas numurs 40003052786;

9.2.28. UAB “Identifikacinai projektai”, reģistrācijas numurs 304617621;

9.2.29.  jebkurai  Latvijas  Republikā  reģistrētai  apdrošināšanas  sabiedrībai  un apdrošināšanas brokerim'

9.2.30. "SK ID Solutions" AS filiāle Latvijā, reģistrācijas numurs 40203201750;

9.2.31. SIA "GS Core", reģistrācijas numurs 40203304955.

9.2.32. SIA "IIZI Brokers",reģistrācijas numurs 40003349492;

9.2.33. SIA“Vita Credit”, reģistrācijas numurs 40103463544.

9.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs bija pieteicies Kredītlīnijas summas piešķiršanai un kredītlīnijas summas  piešķiršanas  atteikuma  iemesls  bija  negatīvs  ieraksts  par  Aizņēmēja  kredītvēsturi, kādā no 9.2. punktā minētajām Aizdevēja  sadarbības  partneru  parādvēstures  datubāzēm, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam ir tiesības atbilstoši šī Līguma 9.1. un 9.2. punktam, veikt atkārtotu Aizņēmēja personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un kredītvēsturi. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs atkārtoti pārbauda Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu  un  Aizņēmējs  piekrīt,  ka  Aizdevējs  sazinās  ar  Aizņēmēju  gadījumā,  ja  izvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija iepriekšējā Kredītlīnijas  summas  izsniegšanas  atteikuma  iemesls,  izmantojot  Lietotāja  kontā  norādīto kontaktinformāciju, lai  informētu  Aizņēmēju  par  apstākļu  maiņu  un  sniegtu  informāciju  par Aizdevēja mājas lapā publicēto informāciju par Aizdevēja pakalpojumu.

9.4. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no tādu datu apstrādes, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz 9.1. punktā minēto Aizņēmēja piekrišanu. Aizņēmējs var atteikties no datu apstrādes, kura izriet no Aizņēmēja piekrišanas zvanot uz Aizdevēja mājas lapā norādīto kontaktinformāciju, Aizņēmēja izveidotajā lietotāja profilā vai iesniedzot rakstveida iesniegumu Aizdevējam


Cenrādis

Ar līgumu saistītie grozījumi

Kredītlīnijas summas izmaksas datuma maiņa (var tikt sadalīta vairākos maksājumos):

 

Summa līdz 100.00 EUR

līdz 12.00 EUR

Summa no 100.01 EUR

līdz 15% no izsniegtās summas

Dokumenti

Izziņa

7.00 EUR

Vēstule par saistību apmēru

7.00 EUR

Atkārtota līguma izsniegšana

7.00 EUR

Citu dokumentu sagatavošana

7.00 EUR

Darbības saistībā ar kredīta atgūšanu un restrukturizāciju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes pārbaude

5.00 EUR

Atgādinošas īsziņas nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinošas e-pasta vēstules nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinošas vēstules nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinoša zvana veikšana

0.50 EUR

Restrukturizācijas maksa

Pēc vienošanās

10. Konfidencialitāte

10.1.  Aizdevējs  apstiprina,  ka  jebkura  informācija  par  Aizņēmēju  Līguma  sakarā  ir konfidenciāla.  Šādu  informāciju  par Aizņēmēju  Aizdevējs  sniedz  tikai  normatīvajos  aktos noteiktajā  kārtībā  un  apjomā  normatīvajos  aktos  noteiktām personām, noteiktā  kārtībā un apjomā.

10.2. Par konfidencialitātes  noteikumu  pārkāpumu  netiek  uzskatīta  Aizdevēja  rīcība  ar Aizņēmēja datiem Līguma 8. un 9. sadaļā noteiktajā kārtībā.

10.3. Aizņēmējam nav tiesību izpaust trešajām personām informāciju par Līgumā ietvertajiem nosacījumiem,  individuālajām vienošanām  ar  Aizdevēju  un  Aizdevēja  individuālajiem piedāvājumiem, tajā skaitā atlaidēm. Šis ierobežojums neattiecas uz informācijas izpaušanu valsts institūcijām Aizņēmēja tiesību aizsardzībai un Aizņēmēja pilnvarotajai personai.

11. Līguma termiņš un vienpusēja izbeigšana

11.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

11.2. Aizņēmējam  ir  tiesības  vienpusēji  atkāpties  no  Līguma,  par  to  iesniedzot  rakstveida paziņojumu  Aizdevējam  un pirms  Līguma  izbeigšanas  veicot  visus  no  Līguma  izrietošos maksājumus,  t.i.,  saņemto  Kredītlīnijas  summu  atmaksu, Procentu  par  kapitāla  lietošanu samaksu,  kā  arī  citus  no  Līguma  izrietošos  maksājumus.  Paziņojums  par  atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām.

11.3. Vispārīgo noteikumu 8.2. punktā minētajos gadījumos Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, vismaz 1 mēnesi iepriekš nosūtot par to Aizņēmējam rakstveida  paziņojumu,  kurā norādīta  atkāpšanās  spēkā stāšanās  diena, uz Lietotāja  kontā norādīto e-pasta adresi un īsziņu (SMS) uz Lietotāja kontā norādīto mobilo telefona numuru.

11.4. Aizdevējam  atkāpjoties  no Līguma 11.3. punktā paredzētajā kārtībā, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā  ar Līgumu  pienākošās  naudas  summas,  t.sk.  nokavējuma  procentus  Līgumā noteiktajos gadījumos.

12. Grozījumu izdarīšana

12.1. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprināti šajā nodaļā paredzētajā  kārtībā.  Aizdevējs  savu  piedāvājumu  grozījumiem  Līguma  Vispārīgajos noteikumos nosūta uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi, ievieto Mājas lapā Lietotāja kontā un pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas nosūta uz Aizņēmēja norādīto  dzīvesvietas  adresi. Aizdevējam  ir  tiesības  jebkurā  brīdī  grozīt  izmaksas,  nosūtot informāciju uz Aizņēmēja elektroniskā pasta adresi vismaz 60 dienas iepriekš un publicējot to Aizdevēja mājas lapā.

12.2. Saņemot informāciju par Līguma grozījumiem, Aizņēmējs 10 kalendāro dienu laikā no informācijas  saņemšanas  ir  tiesīgs rakstveidā  iesniegt  savu  argumentētu pretpiedāvājumu, kuru var Aizdevējs apstiprināt vai noraidīt.

12.3. Aizņēmējam nav tiesību iesniegt jaunu Kredītlīnijas summas pieprasījumu, ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo noteikumu grozījumiem.

12.4. Aizņēmējs  izsaka  piekrišanu  vai  noraida Aizdevēja  piedāvātos  Līguma  Vispārīgo noteikumu grozījumus (Līgumam jaunā redakcijā) šādā veidā:

12.4.1. Pēc  tam,  kad  Aizdevējs  ir  publicējis  Līgumu  ar  grozījumiem  Lietotāja  kontā, Aizņēmējs  Lietotāja  kontā  izdara elektronisku  atzīmi  ar  apstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem;

12.4.2. Ja Aizņēmējs iesniedz Pieprasījumu, zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja  tālruņa  numuru  un  sarunas laikā  sniedz Aizdevēja pieprasītās ziņas, un Aizdevējs ir ievietojis Lietotāja kontā Līgumu ar grozījumiem, un Aizdevējs par Līguma grozījumu ievietošanu Lietotāja kontā Aizņēmēju ir informējis, izmantojot balss telefoniju, tad Aizņēmējs sarunas laikā izsaka piekrišanu vai noraida Līguma grozījumus;

12.4.3. Aizņēmējs  var  piekrist/noraidīt  Līguma  grozījumiem,  iesniedzot  Pieprasījumu saskaņā ar 12.4.2.  punktu,  izdarot Lietotāja  kontā elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem.

12.5. Ja Aizņēmējs vēlas veikt izmaiņas Līgumā, piemēram, mainīt datumu, kad Aizdevējam jāveic maksājumus,  mainīt Kredītlīnijas  summas  Maksājuma  datumu,  Aizņēmējs  ir  tiesīgs ierosināt attiecīgas Līguma noteikumu izmaiņas. Aizdevējs attiecīgās izmaiņas izskata un veic, piemērojot par to komisijas maksu tādā apmērā, kāds tiek norādīts Aizdevēja cenrādī.

13. Citi noteikumi

13.1. Aizņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010. Aizņēmējs savu interešu aizsardzības nolūkos var vērsties biedrībā „Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, www.lafpa.lv.

13.2. Aizņēmējam  ir  tiesības  saņemt  Līguma  projektu  rakstveidā,  kā  arī  informāciju  par rezultātiem,  ko  devusi datubāzes/datubāzu  izmantošana,  ja  atteikumu  piešķirt  Kredītlīnijas limitu un  izsniegt Kredītlīnijas  summu Aizdevējs pamato ar  iegūtu informāciju, sazinoties  ar Aizdevēju  telefoniski  vai pa  Lietotāja  profilā reģistrēto e-pastu.  Informācija Aizņēmējam tiks nosūtīta  uz  Lietotāja  profilā  reģistrēto  e-pastu,  vai  arī  izsniegta  personiski,  Aizņēmējam ierodoties Aizdevēja  Birojā  Lielirbes  ielā 17a-8,  iepriekš  saskaņojot  abpusēji  pieņemamu tikšanās laiku.

13.3. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju Trešajām personām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

13.4. Kredītlīnijas līgums tiek sagatavots un noslēgts Latvijas Republikas valsts valodā.

13.5. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei uz Lietotāja kontu, pa pastu, vai e-pastu, uz adresi, kas ir norādīti Līgumā vai Lietotāja kontā.

13.6. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

13.7. Aizņēmējs  brīvi  un  nepārprotami  piekrīt  saņemt  komerciālos  paziņojumus,  reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta gan uz Aizņēmēja norādīto mobilā telefona pieslēguma numuru, gan uz Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan  par  Aizņēmēja  e-pasta  adreses  izmantošanu,  reklāmas  materiālu,  jaunumu  un  līdzīga satura informācijas  nosūtīšanai.  Aizņēmējs  neiebilst  ne  pret  reklāmas  materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā.

13.8. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā. Puses ir tiesīgas strīdu, domstarpības vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, iesniegt uzreiz izšķiršanai  tiesā  Latvijas  Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.